Văn bản UBND thị trấn - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Văn bản UBND thị trấn
 
Giới thiệu

Giới thiệu "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng"

Thông báo số 06/TB-UBND ngày 27/01/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2023

Thông báo số 06/TB-UBND ngày 27/01/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2023

Thông báo số 142/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2022

Thông báo số 142/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2022

Chủ tịch UBND thị trấn tiếp công danh theo định kỳ: 02/12, 09/12, 16/12, 23/12 và 30/12/2022 tại Phòng họp UBND (tầng 2)
CÔNG VĂN: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

CÔNG VĂN: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19

GIẤY MỜI: V/v tuyên truyền BHXH

GIẤY MỜI: V/v tuyên truyền BHXH

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 9/2022

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 9/2022

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 08/2022

Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 08/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2022.

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2022.

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 6/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 6/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5/2022

Thông báo: Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5/2022

 

 
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH