Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
 

Công tác tự kiểm tra về cải cách hành chính năm 2023 tại thị trấn Cửa Tùng


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  7:31, Thứ Năm, 13-7-2023

Ngày 11/7/2023 Đoàn kiểm tra CCHC thị trấn Cửa Tùng Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị. Qua kiểm tra, Đoàn kết luận một số nội dung cụ thể như sau:

1. Kết quả đạt được:

Ngay từ đầu năm UBND thị trấn Cửa Tùng đã xây dựng, ban hành đầy đủ các kế hoạch theo quy định.

- Thực hiện báo cáo kiểm soát thủ tục hành chính đúng quy định; báo cáo cải cách hành chính quý I6 tháng đầu năm 2023 đầy đủ theo quy định.

- Việc niêm yết công khai các TTHC được thực hiện theo đúng quy định

- Kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 11/7/2023UBND thị trấn đã nhận giải quyết  972 hồ sơ; trực tuyến 559 hồ sơ, trực tiếp 388 hồ sơ đạt 57,5% hồ sơ trực tuyến; Hồ sơ đã giải quyết đúng và trước hẹn: 959 hồ sơ đạt tỷ lệ 100%; Hồ sơ đang giải quyết 13  hồ sơ; Không có hồ sơ quá hạn. Hàng tháng có các tin bài liên quan đến công tác CCHC đăng trên công thông tin điện tử của thị trấn.

- Kết quả số hóa thành phần hồ sơ đạt 64,73%; Tỷ lệ số hóa kết quả hồ sơ đạt tỷ lệ 99,17%.

- Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, lề lối làm việc, văn hóa công sở thực hiện tốt theo đúng quy định tại Chỉ thị 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

-  Việc thực hiện các nội dung phân cấp được thực hiện đúng, đầy đủ.

- Tổ chức tuyên truyền pháp luật, tuyên truyền về đề án 06 với  10 cuộc  747 lượt người tham gia, tổ chức tập huấn, tuyên truyền công tác CCHC cho hơn 100 cán bộ nhân dân tổ công nghệ số.

- Việc thực hiện thu phí, lệ phí thực hiện đầy đủ theo quy định Thông tư số 226/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

2. Những mặt chưa làm được

-  Công tác CCHC tuyên truyền chưa thường xuyên; hình thức chưa phong phú, đa dạng.

- Tổ chức đối thoại với người dân, doanh nghiệp mặc dù đã xây dựng kế hoạch nhưng chưa tổ chức đối thoại. Chỉ mới đối thoại giửa lãnh đạo UBND vời ban chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thị trấn.

- Việc chứng thực bản sao điện tử tỷ lệ chưa cao.

- Việc giải quyết TTHC trên cổng dịch vụ công trực tuyến đã được UBND thực hiện song số hồ sơ phát sinh thanh toán trực tuyến chưa có.

- Chưa xây dựng  các  chuyên  trang, chuyên  mục tuyên   truyền  về CCHC,  về  chuyển  đổi số trên các phương tiện thông  tin  đại  chúng;

3. Giải pháp khắc phục.

- Thường xuyên thực hiện việc tự kiểm tra cải cách hành chính tại đơn vị để kịp thời phát hiện những sai sót và có biện pháp khắc phục kịp thời.

- Tăng cường số hoá thành phần hồ sơ đầy đủ theo đúng quy định.

- Tăng cường công tác tuyên tuyền để người dân được biết và thực hiện việc giải quyết thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến và thanh toán trực tuyến.

- Liên hệ phòng Nội vụ để rà soát, cập nhật thông tin trùng khớp với dữ liệu của tỉnh. Thường xuyên rà soát cập nhật thông tin của cán bộ, công chức còn thiếu trên hệ thống thông tin điện tử của tỉnh và cập nhật thường xuyên khi có thay đổi, biến động như nâng lương, nghỉ hưu, chuyển công tác ...vv

4. Kiến nghị, đề xuất:

- Đề nghị tiếp tục tập huấn, hướng dẫn sử dụng Phần mềm đánh giá cán bộ, công chức để đưa vào thực hiện trong năm 2023, khắc phục việc in ấn rất nhiều Phiếu đánh giá, hồ sơ, biểu mẫu.

- Đề nghị công chức Văn hóa-Thông tin tăng cường công tác tuyên truyền về Cải cách hành chính cần đa dạng các hình thức tuyên truyền: tăng cường các bài viết tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, trang thông tin điện tử của thị trấn.

- Công chức Tư pháp – Hộ tịch tăng cường phát hành biên lai điện tử, chứng thực bản sao điện tử; thu tiền trực tuyến.

Trên đây là kết luận về tự kiểm tra công tác Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2023 tại UBND thị trấn Cửa Tùng đề nghị các cán bộ, công chức chủ động, nghiêm túc thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

 

 

CÁC TIN KHÁC