Cải cách hành chính - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
 
UBND thị trấn Cửa Tùng xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND về tự kiểm tra công tác CCHC năm 2024

UBND thị trấn Cửa Tùng xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND về tự kiểm tra công tác CCHC năm 2024

Nhằm chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính năm 2024, ngày 26/02/2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng xây dựng, ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa...
Thị trấn Cửa Tùng xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023” của huyện Vĩnh Linh

Thị trấn Cửa Tùng xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023” của huyện Vĩnh Linh

Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhằm nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số SIPAS; Chỉ số PAPI từ nay đến hết năm...

Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhằm nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số SIPAS; Chỉ số PAPI từ nay đến hết năm...

Thị trấn Cửa Tùng tổ chức tập huấn CNTT cho cán bộ, công chức.

Thị trấn Cửa Tùng tổ chức tập huấn CNTT cho cán bộ, công chức.

Công tác tự kiểm tra về cải cách hành chính năm 2023 tại thị trấn Cửa Tùng

Công tác tự kiểm tra về cải cách hành chính năm 2023 tại thị trấn Cửa Tùng

Ngày 11/7/2023 Đoàn kiểm tra CCHC thị trấn Cửa Tùng Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại đơn vị. Qua kiểm tra, Đoàn kết luận một số nội dung cụ thể như sau: 1. Kết quả đạt được: Ngay từ đầu năm UBND thị trấn Cửa Tùng đã xây dựng, ban hành đầy đủ các kế hoạch theo quy định. - Thực hiện báo cáo kiểm soát...
Chiều ngày 21/4/2023 Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chuyển đổi số và tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Chiều ngày 21/4/2023 Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chuyển đổi số và tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Căn cứ Công văn số 487/UBND-VHTT ngày 06/4/2023 về việc hướng dẫn triển khai nhiệm vụ tại Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 10/3/2023 triển khai thực hiện đề án “ Phát triển dữ liệu về dân cư định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia Huyện Vĩnh Linh 2023”; Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 17/02/2023...
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023

Tin đã đưa
 

 
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH