Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
 

UBND thị trấn Cửa Tùng xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND về tự kiểm tra công tác CCHC năm 2024


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  15:3, Thứ Hai, 26-2-2024

 Nhằm chủ động kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính năm 2024, ngày 26/02/2023, Ủy ban nhân dân thị trấn Cửa Tùng xây dựng, ban hành Kế hoạch số 20/KH-UBND về tự kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2024; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông qua đó đề ra  giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế nhằm thực hiện tốt hơn công tác cải cách hành chính. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan trong thực hiện CCHC và việc tiếp nhận, giải quyết phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân, giải trình với cấp thẩm quyền về thực hiện thủ tục hành chính. Kịp thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến, chỉ rõ những khuyết điểm, hạn chế và đề ra biện pháp khắc phục, tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC trong những năm tiếp theo..

 

*XEM CHI TIÊT NỘI DUNG TẠI ĐÂY

 

/documents/39955/0/KH+ki%E1%BB%83m+tra+CCHC+2024.pdf/6c3525d1-6fc0-acdd-3ae2-f3ad80bec713?t=1708920526090

CÁC TIN KHÁC
Thị trấn Cửa Tùng xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023” của huyện Vĩnh Linh (07/10/2023)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhằm nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số SIPAS; Chỉ số PAPI từ nay đến hết năm 2023 và những năm tiếp theo. (30/09/2023)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức tập huấn CNTT cho cán bộ, công chức. (26/09/2023)
Công tác tự kiểm tra về cải cách hành chính năm 2023 tại thị trấn Cửa Tùng (13/07/2023)
Chiều ngày 21/4/2023 Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chuyển đổi số và tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (19/07/2023)
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (12/07/2023)