Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Cải cách hành chính
 

Thị trấn Cửa Tùng xây dựng Kế hoạch tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023” của huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  11:33, Thứ Bảy, 7-10-2023

 

Căn cứ Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 31/8/2023 của UNND huyện Vĩnh Linh; Theo đó ngày 06 tháng 10 năm 2023, UBD thị trấn Cửa Tùng xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch  số 80/KH-UBND về tham gia Cuộc thi  “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2023” của huyện Vĩnh Linh.

Cuộc thi với mục đích và yêu cầu: 

- Thông qua cuộc thi nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính nhằm tạo sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trong địa phương cùng tham gia cải cách hành chính; đồng thời nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và phát huy tính năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong công tác cải cách hành chính.

- Tìm kiếm những sáng kiến, giải pháp, mô hình có tính hiệu quả cao, có khả năng áp dụng vào thực tiễn để nhân rộng sáng kiến, mô hình trên địa bàn thị trấn góp phần nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của huyện.

- Người dự thi căn cứ Kế hoạch phát động cuộc thi, Thể lệ cuộc thi để lựa chọn, đề xuất các sáng kiến, giải pháp nhằm cải thiện những điểm hạn chế, nâng cao chất lượng, tạo bước đột phá trong công tác CCHC của thị trấn, huyện Vĩnh Linh.

- Các sáng kiến, giải pháp phải có tính mới, sáng tạo, tính hiệu quả cao và khả thi, có thể áp dụng, nhân rộng vào công tác chỉ đạo điều hành, công tác chuyên môn của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

- Các cơ quan, đơn vị triển khai phát động cuộc thi, xem đây là một trong những tiêu chí để bình xét thi đua khen thưởng. Đề tài sáng kiến cải cách hành chính đạt giải là căn cứ để xét danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

Qua cuộc thi lần này, công tác CCHC của Thị trấn sẽ tìm ra những điểm còn hạn chế cần khắc phục, những điểm nghẽn cần tháo gỡ, từ đó đề xuất những ý tưởng, giải pháp nhằm giải quyết có hiệu quả những khó khăn trong công tác CCHC của thị trấn đạt kết quả cao trong năm 2023 và những năm tiếp theo.

CÁC TIN KHÁC
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nhằm nâng cao Chỉ số CCHC (PAR INDEX), Chỉ số SIPAS; Chỉ số PAPI từ nay đến hết năm 2023 và những năm tiếp theo. (30/09/2023)
Thị trấn Cửa Tùng tổ chức tập huấn CNTT cho cán bộ, công chức. (26/09/2023)
Công tác tự kiểm tra về cải cách hành chính năm 2023 tại thị trấn Cửa Tùng (13/07/2023)
Chiều ngày 21/4/2023 Thị trấn Cửa Tùng tổ chức Hội nghị tuyên truyền về Chuyển đổi số và tập huấn sử dụng dịch vụ công trực tuyến. (19/07/2023)
Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2023 (12/07/2023)