Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Văn bản UBND thị trấn
 

Thông báo số 118/TB-UBND ngày 31/7/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 8/2023


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  9:19, Thứ Năm, 10-8-2023

 

 

 *XEM CHI TIẾT NỘI DUNG TẠI ĐÂY

/documents/39955/0/L%E1%BB%8Bch+ti%E1%BA%BFp+c%C3%B4ng+d%C3%A2n+th%C3%A1ng+8.signed.pdf/a19346bc-0420-902f-07ff-b00677c2fbd9?t=1691633964054

CÁC TIN KHÁC
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2023 (29/06/2023)
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5 (04/05/2023)
Thông báo số 23/TB-UBND ngày 30/3/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2023 (30/03/2023)
Giới thiệu "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" (14/02/2023)
Thông báo số 06/TB-UBND ngày 27/01/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2023 (27/01/2023)
Thông báo số 142/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2022 (01/12/2022)
CÔNG VĂN: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (29/11/2022)
GIẤY MỜI: V/v tuyên truyền BHXH (24/10/2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 9/2022 (12/09/2022)
Thông báo Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND thị trấn Cửa Tùng tháng 08/2022 (12/09/2022)