Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Xây dựng đô thị văn minh
 

Thành lập Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  8:55, Thứ Ba, 29-11-2022

Ngày 24/11/2022, UBND tỉnh Quảng Trị có Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển huyện Vĩnh Linh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyến công và dịch vụ du lịch biển huyện Vĩnh Linh và Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng và phát triển quỹ đất huyện Vĩnh Linh. Ban Quản lý dự án, Phát triển quỹ đất và cụm công nghiệp, du lịch biển.

 

Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên thuộc UBND huyện Vĩnh Linh; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để hoạt động. Chủ tịch UBND tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh theo quy định của pháp luật

Về tổ chức bộ máy, Ban QLDA, PTQĐ&CCN, DLB huyện Vĩnh Linh gồm có Giám đốc, không quá 2 Phó Giám đốc và các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ. Số người làm việc của Ban trong tổng số người làm việc của UBND huyện Vĩnh Linh được UBND tỉnh giao hàng năm trên cơ sở vị trí việc làm được phê duyệt.

UBND tỉnh giao UBND huyện Vĩnh Linh tổ chức sáp nhập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp, khuyến công và dịch vụ du lịch biển và Ban quản lý dự án đầu tư, xây dựng và phát triển quỹ đất huyện; thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí nhân sự phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao.

BBT

CÁC TIN KHÁC