Xem chi tiết bài viết - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh

Văn bản UBND thị trấn
 

Thị trấn Cửa Tùng xây dựng kế hoạch Thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động trên địa bàn thị trấn Cửa Tùng giai đoạn 2023-2025


Ngày cập nhật:  Ngày cập nhật:  19:6, Thứ Ba, 10-10-2023

 

* xEM NỘI DUNG CHI TIẾT DƯỚI ĐÂY

/documents/39955/0/KE+HOACH+DIEU+TRA+THONG+TIN+LAO+DONG+NAM+2023.signed.pdf/40fb1172-03f1-e4dc-4712-2b474aaff7a9?t=1696929776124

CÁC TIN KHÁC
Thông báo số 147/TB-UBND ngày 28/9/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 10/2023 (28/09/2023)
Thông báo số 137/TB-UBND ngày 06/9/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 9/2023 (07/09/2023)
Thông báo số 118/TB-UBND ngày 31/7/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 8/2023 (10/08/2023)
Thông báo số 108/TB-UBND ngày 29/6/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 7/2023 (29/06/2023)
Thông báo số 52/TB-UBND ngày 04/5/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 5 (04/05/2023)
Thông báo số 23/TB-UBND ngày 30/3/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 4/2023 (30/03/2023)
Giới thiệu "Cẩm nang phòng, chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng" (14/02/2023)
Thông báo số 06/TB-UBND ngày 27/01/2023 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 02/2023 (27/01/2023)
Thông báo số 142/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND thị trấn về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tháng 12/2022 (01/12/2022)
CÔNG VĂN: Tăng cường công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 (29/11/2022)